ބަޖެޓާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މަޖިލިސް މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު އާއިއެކު ބޭއްވުނު އޮންލައިން ބައްދަލުވުން