ކުރިނބީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން (2022 އިން 2026 އަށް) އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ކްލިކް ކުރެއްވުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއްވުން އެދެން


ދާއިރާ 1: އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ދާއިރާ 2: އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން

ދާއިރާ 3: އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން

ދާއިރާ 4: ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

ދާއިރާ 5: ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން

ދާއިރާ 6: އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން

ދާއިރާ 7: ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން

ދާއިރާ 8: ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން

ދާއިރާ 9: މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން

ދާއިރާ 10: ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

އެހެނިހެން