ކުރިނބީ ސްކޫލްގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލަބުގެ ” ފެހިވެށި – މަގޭ މަދަރުސާ” ހަރަކާތަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ގަސް ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން