ކައުންސިލް އެސް.އެމް.އެސް ސަރވިސް ތައާރަފް ކުރުން

މިކައުންސިލުގެ މުޙިއްމު ދެންނެވުންތައް ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި “ކައުންސިލް އެސްއެމްއެސް ސަރވިސް” ތައާރަފް ކުރުމަށް ކައުންސިލުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ޚިދުމަތަކީ ކައުންސިލްގެ މުޙިންމު އެންގުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުންވެސް ކޮންމެވެސް 1 (އެކެއް) ބޭފުޅެއްގެ ފޯނަށް އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ތައާރަފްކުރާ ޚިދުމަތެކެވެ.

ވީމާ، 2017 މާރޗް 6 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުންވެސް ޒިންމާދާރު 1 (އެކެއް) ބޭފުޅެއްގެ މޯބައިލް ނަންބަރ ކައުންސިލަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކައުންސިލް އެސް.އެމް.އެސް ސަރވިސް ތައާރަފް ކުރުން