އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުން

05 މާރޗް 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިރަށުގައި އައި.ޑީ.ކާޑު ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓެއް ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. މި ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގަޑިތައް ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީ އެވެ.

ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 އިން 12:00 އަށް އަދި މެންދުރުފަހު 13:00 ން 14:00 އަށް

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ އިޢުލާން