ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 81 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

ތަން: ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ގައި
ތާރީޚް: 05 އޭޕްރިލް 2017
ގަޑި: 10:30

އެޖެންޑާ

1. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 79 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
2. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
3. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ހުވަނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން
4. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: މަގުމަތީގައި ގަސް އިންދުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމަށް އާންމު ރައްޔިތަކު އެދިލެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

________________
03 އޭޕްރިލް 2017