ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

ތަން: ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ގައި
ތާރީޚް: 22 މާރޗް 2017
ގަޑި: 10:30

އެޖެންޑާ

1. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 78 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
2. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 79 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
3. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 226-F/265/2017/1 ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
4. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ވޭވް ލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ނަންބަރު WL/L/049/17 ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

________________
20 މާރޗް 2017