ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 79 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

ތަން: ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ގައި
ތާރީޚް: 29 ފެބުރުއަރީ 2017
ގަޑި: 10:30

އެޖެންޑާ

1. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
2. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
3. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
4. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ދުވަސްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
5. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކައުންސިލުން ހިންގި އައިޓީ ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
6. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 226-A/2017/50 މެސެޖާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
7. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ނިޔަމި ކޯހެއް ބޭއްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

________________
27 ފެބުރުއަރީ 2017