ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ ކާނާގެ ބާވަތްތައް އާލާކޮށް ކާނާގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ހދ.ކުރިނބީގެ ގޭބިސީ ތަކުގަޔާއި ހުސް ބިން އޮތް ތަންތަނުގައި އިންދުމަށް ބަނބުކެޔޮ، ދަނޑިއަލުވި، މުރަނގަ، އަލަ ފަތްކެޔޮ އަދި ޖަނބުރޯލް އުފައްދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ ކާނާގެ ބާވަތްތައް އާލާކޮށް ކާނާގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ހދ.ކުރިނބީގެ ގޭބިސީ ތަކުގަޔާއި ހުސް ބިން އޮތް ތަންތަނުގައި އިންދުމަށް ބަނބުކެޔޮ، ދަނޑިއަލުވި، މުރަނގަ، އަލަ ފަތްކެޔޮ އަދި ޖަނބުރޯލް އުފައްދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް