ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 82 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

ތަން: ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ގައި
ތާރީޚް: 26 އޭޕްރިލް 2017
ގަޑި: 10:30

އެޖެންޑާ

1. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 79 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
2. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
3. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 81 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
4. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކައުންސިލް ގެ ރައީސް ޗުއްޓީ އަށް އެދިފައި ވާތީ، ޗުއްޓީ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

________________
24 އޭޕްރިލް 2017