2017/05 – ކުރިނބީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ނުކުރެވި އެތާ ވިނަ އާއި ގަސްފަޅާ ވާވެފައިވާތީ އަދި އެތަނަކީ މަސްޖިދުލް އީސާ ކަލޭފާނު މިސްކިތް ދޮރުމަށްޗަށްވާތީ އެބިން އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ނެގުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

(PDF, 326KB) ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ