ބްރިޖިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭ ފަރާތާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ކުރިނބީ ސްކޫލާއި، ކުރިނބީ ކައުންސިލް، ބްރިޖިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭ ފަރާތް، އަދި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނާއި، ޓީޗަރުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 6 ޖުލައި 2017 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިނބީ ސްކޫލު ހޯލުގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށާއި، ޓީޝާޓް ޕްރިންޓިންގ ކްލާސްތަކެއް ފެށުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.