2017/25 – ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ މައި ހަބު ކަމުގައިވާ ކުޅުދުއްފުށިގައި ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންދާތީ، އެކަމަށް ޝުކުރުދަންނަވާ ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ނިސްބައިވާ މަޖިލީސް މެމްބަރުން ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރާގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮއްދެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ނޫސްބަޔާން ނެރުން

(PDF, 185KB) ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ