2017/31 – ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް މިކައުންސިލާ މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކުގައި މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ވަޞީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާމެދު މިކައުންސިލްގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑަ އަޅާ ޤަރާރް ފާސް ކުރުން.

(PDF, 173KB) ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ