2018/22 – ގެވަޅު ދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލުން އިޢުލާން ކުރެވުނު ޕޮއިންޓްދޭ އުސޫލާއި ޝަރުތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނު ސުވާލުތައް ބަލާ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ގެނެވުނު އިސްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

(PDF, 1.7MB) ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ