2018/23 – ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ސީ.އައި.ޓީ.އެމް ގުޅިގެން 2018 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހަށް ސީ.އައި.ޓީ.އެމް ގެ ފަރާތުން ކުރިނބީ ކައުންސސިލަށްދޭ ސްކޯލަރޝިޕް، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، އިދާރީ މުއައްޒަފަކަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

(PDF, 353KB) ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ