2018/27 – މިރަށުން ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލުން އެކުލަވާލި ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުންނަން ވާނޭ ޝަރަޠުތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލްގެނެވި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއިން މިއިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރުން.

(PDF, 343KB) ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ