ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 16 ގަވާއިދެއް މިއަދު ގެޒެޓްކޮށްފި

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ 16 ގަވާއިދެއް މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 16 ގަވާއިދަކީ:

ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ގެޒެޓް ކުރެވޭ ތާރީހުން ފެށިގެން ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާތީ މިއަދުން ފެށިގެން މި 16 ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނެރުއްވާ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި ނޫސްބަޔާންތައް އެއްނޫހަކުން ފެންނަށް އޮތުމުން ޢާންމުންނަށް ފަސޭހަވާނެވާނެތީ، އެ މަގުސަދުގައި ނެރެވޭ ނޫހެކެވެ.