ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކުރިނބީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ތަރައްގީކުރާ އެޕާޓްމެންޓްގެ ބިންގާ އެޅުން


ކޮޕީރައިޓް © 2019، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް