ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ފައިނަލް ލިސްޓާއި ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން


އިޢުލާން:

(PDF, 795KB) ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ


ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ފައިނަލް ލިސްޓް:

(PDF, 1.31MB) ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ


ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް:

(PDF, 307KB) ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ