ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން އާމްދަނީ މަދުވެ ގެއްލުންލިބޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

10 - covild 19