ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 އިން މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުސޫލު

(PDF, 1.49MB) ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ކޮޕީރައިޓް © 2019، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް