Author: admin

ޚަބަރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މުޙައްމަދު އަމީން ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މުޙައްމަދު އަމީން މިއަދު ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު ކުރިނބީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި

Read More
ޚަބަރު

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ނިމި ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ 20 ޑިސެންބަރު 2023 ވީ

Read More