1443 ވަނަ އަހަރުގެ ޤަޢުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ޤަޢުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު

Read more

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް ކުރިނބީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން

Read more

ކުރިނބީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން (2022 އިން 2026 އަށް) އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުން މަޢުލޫމާތު

Read more

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތު ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ޖުލައިމަހު ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތު ބައްދަލުވުން ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ބާއްވައިފިއެވެ. ކުރިނބީ ކައުންސިލުން މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 2018 ޖުލައި 27 ވީ

Read more