ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ނިމި ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ 7 ޖޫން 2018 ވީ

Read more
ކޮޕީރައިޓް © 2019، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް