ވޮލީމުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން “ރޯޅި” ހޯދައިފި

ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު ފިތުރުއީދުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބޭއްވި ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ޓީމް “ރޯޅި” ހޯދައިފިއެވެ. ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމް ވާދަކުރި މި މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން

Read more

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކުރިނބީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ތަރައްގީކުރާ އެޕާޓްމެންޓްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހދ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުއެއް ހިންގުމަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރިނބީގައި ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދެކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓުގެ ބިންގާ މިއަދު

Read more
ކޮޕީރައިޓް © 2019، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް