ކޮމްޕިޔުޓަރ ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ސީއައިޓީއެމް އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކުރިނބީގައި ކޮމްޕިޔުޓަރ ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މެނޭޖްމަންޓް (ސީ.އައި.ޓީ.އެމް) އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

Read more