ތިލަދެކުނު ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހދ.އަތޮޅަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ޝަރަފްވެރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެމުންދާ ފަރާތްތަކާއި ފަޚްރުވެރި ވަނަތައް ހޯދާދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ، އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ

Read more

ހިނަވާގެ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފި

ހދ.ކުރިނބީގައި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއީ ހިނަވާގެ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރި

Read more

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓް ކުރިނބީ ބްރާންޗްގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމެންޓާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފި

12 ޖުލައި 2017 ވީ ބުދަ ދުވަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓް ކުރިނބީ ބްރާންޗްގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމެންޓާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ

Read more

ބްރިޖިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭ ފަރާތާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ކުރިނބީ ސްކޫލާއި، ކުރިނބީ ކައުންސިލް، ބްރިޖިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭ ފަރާތް، އަދި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނާއި، ޓީޗަރުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 6 ޖުލައި 2017

Read more
ކޮޕީރައިޓް © 2019، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް