ކޮންމެ ގެޔަކުން އިތުރު ފަރާތަކަށް ކައުންސިލް އެސް.އެމް.އެސް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

މިކައުންސިލުގެ މުޙިއްމު ދެންނެވުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި “ކައުންސިލް އެސްއެމްއެސް ސަރވިސް” ގެ ނަމުގައި ޚިދުމަތެއް ތައާރަފްކޮށް، ކައުންސިލްގެ މުޙިންމު އެންގުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުންވެސް ކޮންމެވެސް

Read more

ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

1437 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ފަޤީރުންގެ ލިސްޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކައް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުވި ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ވީމާ،

Read more

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލާއި ކުރިނބީ ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލާއި ކުރިނބީ ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރިނބީ ސްކޫލް ހޯލުގައި ބޭއްވުނު ހަރަކާތަށް ރަށުގެ ހުރިހާ

Read more

ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

1437 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ފަޤީރުންގެ ލިސްޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އަދި 1437 ވަނަ

Read more

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 82 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

ތަން: ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ގައި ތާރީޚް: 26 އޭޕްރިލް 2017 ގަޑި: 10:30 އެޖެންޑާ 1. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ

Read more
ކޮޕީރައިޓް © 2019، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް