ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފި

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހދ.ކުރިނބީގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދީނީ ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ދަރުސް ބާއްވާފައިވަނީ މިރޭ 8:45 ގައި ކުރިނބީ ސްކޫލު ހޯލުގައެވެ. ކުރިނބީ

Read more

ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ދީނީ ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފި

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހދ.ކުރިނބީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދީނީ ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ދަރުސް ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:15 ގައި ކުރިނބީ

Read more

ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުލަލައި ޒީނަތްތެރިކޮށްފި

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގަޔާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަށާފާރުގައި ކުލަލައި ޒީނަތްތެރިކޮށްފިއެވެ. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގަޔާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަށާފާރުގައި ކުލަލައި ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވަނީ 19 މެއި 2017 ވީ

Read more

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެއްސުން

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00

Read more