ދީނީ ދަރުސް ދިނުނުގެ 2 ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންސްފި

ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި މަހަލްދީބު ޖަމްއިއްޔާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް “ތަރުބިއްޔަތު ޕްރޮގްރާމު”ގެ ތެރެއިން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދަރުސް އަކާއި،

Read more

ހދ. އަތޮޅުން ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި ކުރިނބީ ކައުންސިލް

ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގް މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު ހދ އަތޮޅުން ރޭންކިންގް އެއްވަނަ ކުރިނބީ ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން ކުރިނބީ ކައުންސިލަށް ރޭންކިންގް އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި

Read more

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 16 ގަވާއިދެއް މިއަދު ގެޒެޓްކޮށްފި

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ 16 ގަވާއިދެއް މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 16 ގަވާއިދަކީ: ކައުންސިލުން ދޫކުރާ

Read more
ކޮޕީރައިޓް © 2019، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް