ކުރިނބީ ކައުންސިލް ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކޮށްފިއެވެ. ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކޮށްދެއްވީ ކޮންމެ ފެބްރުއަރީ މަހަކު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަންޖެހޭ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މިރޭ

Read more

ކުރިނބީގައި ހަދާ ނެޓުބޯޅަ ކޯޓުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހދ. ކުރިނބީ ގައި ނެޓުބޯޅަ ކޯޓެއް ހެދުމަށް ހަގުފިޔަ އާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ އެވެ.

Read more

ކުރިނބީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި ތައްޔާރުކުރާ އޯގަނިކް ގަސްކާނާ ވިއްކަން ފަށައިފި

ކުރިނބީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި ތައްޔާރުކުރި އޯގަނިކް ގަސްކާނާ 16 ފެބްރުއަރީ 2017 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. މިވަގުތަށް ގަސްކާނާ ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

Read more