ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށިއްޖެ

ހދ.ކުރިނބީ ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލަކީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރީސްކޫލަކަށް ވާއިރު މިއަހަރުގެ

Read more

ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތްތަށް ހޯދަނީ

ހދ.ކުރިނބީގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހާ ބެހެލެއްޓުމަޢް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ކުރިނބީގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހާ ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ

Read more
ކޮޕީރައިޓް © 2019، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް