ދީނީ ދަރުސް ދިނުނުގެ 2 ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންސްފި

ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި މަހަލްދީބު ޖަމްއިއްޔާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް “ތަރުބިއްޔަތު ޕްރޮގްރާމު”ގެ ތެރެއިން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދަރުސް އަކާއި،

Read more
ކޮޕީރައިޓް © 2019، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް