2017/31 – ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް މިކައުންސިލާ މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކުގައި މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ވަޞީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާމެދު މިކައުންސިލްގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑަ އަޅާ ޤަރާރް ފާސް ކުރުން.

Read more

2017/25 – ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ މައި ހަބު ކަމުގައިވާ ކުޅުދުއްފުށިގައި ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންދާތީ، އެކަމަށް ޝުކުރުދަންނަވާ ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ނިސްބައިވާ މަޖިލީސް މެމްބަރުން ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރާގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮއްދެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ނޫސްބަޔާން ނެރުން

Read more