ކައުންސިލް ކަޕުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި، މިއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 15 ހާސް ރުފިޔާ

މިއަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކައުންސިލް ކަޕަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ

Read more

ފާއިތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ލޯކަލް ކައުންސިލް ރޭންކިންގެ ހދ.އަތޮޅުން އެއްވަނައިގައި ކުރިނބީ ކައުންސިލް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގް އިއްޔެ އެލްޖީއޭގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ހދ.އަތޮޅުން ފާއިތުވެދިޔަ 2 އަހަރުވެސް އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ ކުރިނބީ ކައުންސިލަށްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އެލްޖީއޭއިން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފައިވަނީ

Read more

ވޮލީމުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން “ރޯޅި” ހޯދައިފި

ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު ފިތުރުއީދުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބޭއްވި ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ޓީމް “ރޯޅި” ހޯދައިފިއެވެ. ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމް ވާދަކުރި މި މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން

Read more

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކުރިނބީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ތަރައްގީކުރާ އެޕާޓްމެންޓްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހދ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުއެއް ހިންގުމަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރިނބީގައި ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދެކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓުގެ ބިންގާ މިއަދު

Read more

ދީނީ ދަރުސް ދިނުނުގެ 2 ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންސްފި

ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި މަހަލްދީބު ޖަމްއިއްޔާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް “ތަރުބިއްޔަތު ޕްރޮގްރާމު”ގެ ތެރެއިން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދަރުސް އަކާއި،

Read more

ހދ. އަތޮޅުން ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި ކުރިނބީ ކައުންސިލް

ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގް މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު ހދ އަތޮޅުން ރޭންކިންގް އެއްވަނަ ކުރިނބީ ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން ކުރިނބީ ކައުންސިލަށް ރޭންކިންގް އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި

Read more

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 16 ގަވާއިދެއް މިއަދު ގެޒެޓްކޮށްފި

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ 16 ގަވާއިދެއް މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 16 ގަވާއިދަކީ: ކައުންސިލުން ދޫކުރާ

Read more

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށިއްޖެ

ހދ.ކުރިނބީ ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލަކީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރީސްކޫލަކަށް ވާއިރު މިއަހަރުގެ

Read more