ޚަބަރު

ޚަބަރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މުޙައްމަދު އަމީން ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މުޙައްމަދު އަމީން މިއަދު ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު ކުރިނބީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި

Read More
ޚަބަރު

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ނިމި ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ 20 ޑިސެންބަރު 2023 ވީ

Read More
ޚަބަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް ކުރިނބީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން

Read More
ޚަބަރު

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތު ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ޖުލައިމަހު ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތު ބައްދަލުވުން ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ބާއްވައިފިއެވެ. ކުރިނބީ ކައުންސިލުން މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 2018 ޖުލައި 27 ވީ

Read More
ޚަބަރު

ކުރިނބީގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް އީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކުކުޅަކާއި ހަނޑޫ ޕެކެޓެއް

ހދ ކުރިނބީގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް އީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކުކުޅަކާއި ހަނޑޫ ޕެކެޓެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. “އީދު ހަދިޔާ” ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންނެވެ. ކުރިނބީގައި ގާތްގަނޑަކަށް

Read More
ޚަބަރު

ފަލަސްތީނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް ދޮޅުލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އިޒްރޭލުން، ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެތައް ހާސް މުސްލިމުންނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހދ. ކުރިނބީގައި

Read More
ޚަބަރު

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އިންތިޚާބު ކޮށްފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ހދ. ކުރިނބީ / ބަގީޗާގެ، މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް

Read More
ޚަބަރު

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުނީ، 17 މެއި 2021 ދުވަހު

Read More
ޚަބަރު

ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި ހަދާފައިވާ ބިނާ ކައުންސިލުން ބައްލަވާ ލައްވައިފި

ހދ. ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު، ރަށުގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ބައެއް މެމްބަރުން ކުރިނބީއަށް

Read More