1443 ވަނަ އަހަރުގެ ޤަޢުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ޤަޢުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު

Read more

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް ކުރިނބީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން

Read more

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތު ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ޖުލައިމަހު ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތު ބައްދަލުވުން ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ބާއްވައިފިއެވެ. ކުރިނބީ ކައުންސިލުން މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 2018 ޖުލައި 27 ވީ

Read more

ކުރިނބީގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް އީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކުކުޅަކާއި ހަނޑޫ ޕެކެޓެއް

ހދ ކުރިނބީގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް އީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކުކުޅަކާއި ހަނޑޫ ޕެކެޓެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. “އީދު ހަދިޔާ” ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންނެވެ. ކުރިނބީގައި ގާތްގަނޑަކަށް

Read more

ފަލަސްތީނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް ދޮޅުލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އިޒްރޭލުން، ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެތައް ހާސް މުސްލިމުންނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހދ. ކުރިނބީގައި

Read more

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އިންތިޚާބު ކޮށްފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ހދ. ކުރިނބީ / ބަގީޗާގެ، މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް

Read more

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުނީ، 17 މެއި 2021 ދުވަހު

Read more

ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި ހަދާފައިވާ ބިނާ ކައުންސިލުން ބައްލަވާ ލައްވައިފި

ހދ. ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު، ރަށުގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ބައެއް މެމްބަރުން ކުރިނބީއަށް

Read more

ކައުންސިލް ކަޕުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި، މިއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 15 ހާސް ރުފިޔާ

މިއަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކައުންސިލް ކަޕަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ

Read more

ފާއިތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ލޯކަލް ކައުންސިލް ރޭންކިންގެ ހދ.އަތޮޅުން އެއްވަނައިގައި ކުރިނބީ ކައުންސިލް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގް އިއްޔެ އެލްޖީއޭގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ހދ.އަތޮޅުން ފާއިތުވެދިޔަ 2 އަހަރުވެސް އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ ކުރިނބީ ކައުންސިލަށްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އެލްޖީއޭއިން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފައިވަނީ

Read more

ވޮލީމުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން “ރޯޅި” ހޯދައިފި

ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު ފިތުރުއީދުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބޭއްވި ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ޓީމް “ރޯޅި” ހޯދައިފިއެވެ. ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމް ވާދަކުރި މި މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން

Read more