2018/23 – ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ސީ.އައި.ޓީ.އެމް ގުޅިގެން 2018 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހަށް ސީ.އައި.ޓީ.އެމް ގެ ފަރާތުން ކުރިނބީ ކައުންސސިލަށްދޭ ސްކޯލަރޝިޕް، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، އިދާރީ މުއައްޒަފަކަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

Read more

2018/22 – ގެވަޅު ދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލުން އިޢުލާން ކުރެވުނު ޕޮއިންޓްދޭ އުސޫލާއި ޝަރުތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނު ސުވާލުތައް ބަލާ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ގެނެވުނު އިސްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

Read more

2018/21 – ގެވަޅު ދޫކުރުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކުން ބޭފުޅުން ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި ނިންމުން ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެނދިއުމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

Read more