ކޮމެޓީތައް

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

ބިޑް ކޮމެޓީ

ބިޑް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

  • ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ ޕާރސަން އަކްރަމް ޢަލީ (ފައިނޭންސް އޮފިސަރ – ކުރިނބީ ކައުންސިލް)
  • އާދަމް ޝަޒީމް (ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ – ކުރިނބީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު)
  • މުޙައްމަދު ލަތީފް (ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ – ކުރިނބީ ސްކޫލް)

އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީ

އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

  • ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ ޕާރސަން ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދު (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ – ކުރިނބީ ކައުންސިލް)
  • އާދަމް ޝަޒީމް (ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ – ކުރިނބީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު)
  • ޙުސައިން ނާޡިމް (ޕްރިންސިޕަލް – ކުރިނބީ ސްކޫލް)
  • މުޙައްމަދު ލަތީފް (ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ – ކުރިނބީ ސްކޫލް)