ކޮމެޓީތައް

ކައުންސިލަށް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަފްރާޙް
 • ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ޢަބްދުލްފައްތާހު އަބޫބަކުރު
 • ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ޝާފީ
 • ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ސްޕަވައިޒަރ މުޙައްމަދު ނަސީމް
 • ކުރިނބީ ޞިއްޙީމަރުކަރުގެ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ އާދަމް ޝަޒީމް
 • ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރ މުޙައްމަދު ލަތީފް
 • އިސްރައްވެހިންގެ ތެރެއިން: އިސްމާއިލް މުޙައްމަދު (ވީނަސް)
 • އިސްރައްވެހިންގެ ތެރެއިން: މާރިޔާ އަޙްމަދު (ނޯޓިލަސް)

ބިޑް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަފްރާޙް
 • ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ޢަބްދުލްފައްތާހު އަބޫބަކުރު
 • ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ޝާފީ
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދު
 • ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަކްރަމް ޢަލީ
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ޒަހުމާ

އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ ޕާރސަން ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދު (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ – ކުރިނބީ ކައުންސިލް)
 • އާދަމް ޝަޒީމް (ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ – ކުރިނބީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު)
 • ޙުސައިން ނާޡިމް (ޕްރިންސިޕަލް – ކުރިނބީ ސްކޫލް)
 • މުޙައްމަދު ލަތީފް (ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ – ކުރިނބީ ސްކޫލް)