ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ފޯނުނަންބަރު

 

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޯން: 6250036
ފެކްސް: 6520036
އީމެއިލް: kurinbicouncil@live.com

 

ހދ.ކުރިނބީ ސްކޫލް
ފޯން: 6520532
ފެކްސް: 6520532
އީމެއިލް: admin@kurinbeeschool.edu.mv

 

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ފޯން: 6520521
ފެކްސް: 6520521
އީމެއިލް: hdh.kuribi@judiciary.gov.mv

 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ކުރިނބީ ބްރާންޗް
ފޯން: 9740755
އީމެއިލް: kurinbi@fenaka.com.mv

 

ހދ.ކުރިނބީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު
ފޯން: 6520549
ފެކްސް: 6520549
އީމެއިލް: kurinbee.health.center@gmail.com