ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ފޯނުނަންބަރު

 

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޯން: 6250036
ފެކްސް: 6520036
އީމެއިލް: [email protected]

 

ހދ.ކުރިނބީ ސްކޫލް
ފޯން: 6520532
ފެކްސް: 6520532
އީމެއިލް: [email protected]

 

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ފޯން: 6520521
ފެކްސް: 6520521
އީމެއިލް: [email protected]

 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ކުރިނބީ ބްރާންޗް
ފޯން: 9740755
އީމެއިލް: [email protected]

 

ހދ.ކުރިނބީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު
ފޯން: 6520549
ފެކްސް: 6520549
އީމެއިލް: [email protected]