ކައުންސިލް މެންބަރުން

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް
މުޙައްމަދު އަފްޟަލް
ކައުންސިލް މެންބަރު
ޒޫނާ ޢަބްދުލްމަތީން
ކައުންސިލް މެންބަރު
ޝަދާ ޢަބްދުލްޣަނީ
ކައުންސިލް މެންބަރު

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޢަބްދުލްފައްތާޙު އަބޫބަކުރު
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް
މުޙައްމަދު ޝާފީ
ކައުންސިލް މެންބަރު

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް
މުޙައްމަދު އަފްރާޙް
ކައުންސިލް މެންބަރު
ޢަބްދުﷲ ވަސީމް
ކައުންސިލް މެންބަރު
ފާޠިމަތު އިނާޔާ
ކައުންސިލް މެންބަރު

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޢަލީ ފަޔާޟް
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް
ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް
ކައުންސިލް މެންބަރު
މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް
ކައުންސިލް މެންބަރު
ލޫސީ ޚާލިދު
ކައުންސިލް މެންބަރު