ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު

ނަން އެޑްރެސް، ހދ. ކުރިނބި ލޭގެ ގްރޫޕް މޮބައިލް
ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް ކަނީރުމާގެ، ހދ. ކުރިނބި A+ 9993220
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އާމިން، ހދ. ކުރިނބި A+ 9945591
ފާޠިމަތު ނުޒުފާ އަނޯނާގެ، ހދ. ކުރިނބި A+ 9900995
ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު ފައުނު، ހދ. ކުރިނބި A+ 7943534
މުޙައްމަދު  އަފްޟަލް ގުމްރީގެ، ހދ. ކުރިނބި B+ 9699600
މުޙައްމަދު  ޞަލާޙް މަލާޒު، ހދ. ކުރިނބި B+ 9178789
ޙުސައިން ޝަރީފް ބުލްބުލާގެ، ހދ. ކުރިނބި B+ 9848800
އަކްރަމް ޢަލީ ކަނީރުމާގެ، ހދ. ކުރިނބި AB+ 9151520
ޙުސައިން ޝިފާޢު އިރަމާގެ، ހދ. ކުރިނބި AB+ 9910303
މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ބަގީޗާގެ، ހދ. ކުރިނބި O+ 9944011
ޙުސައިން ޝާނީޒް ހާވިލާ، ހދ. ކުރިނބި O+ 9687171
ޙުސައިން ޝުޖާޢު ދޫރެސް، ހދ. ކުރިނބި O+ 9990125
ޙުސައިން ރަޝީދު އައިވަރީހައުސް، ހދ. ވައިކަރަދޫ O+ 9879997
ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ ނޫރާނީވިލާ، ހދ. ކުރިނބި O+ 9952228
ޢަލީ އަބްދުއްރަޙްމާން ޖަވާހިރުމާގެ، ހދ. ކުރިނބި O+ 9765456
މުޙައްމަދު ނިޝާން ނަޝާ، ހދ. ކުރިނބި O+ 9941512
މުޙައްމަދު ލަޠީފް އަމާޒް، ހދ. ކުރިނބި O+ 9643496
ނާޖިޙް ޢަބްދުﷲ ބަނަފްސާގެ، ހދ. ކުރިނބި O+ 9806909
މަރިޔަމް ޔަސްމާ ޝާޔާ، ހދ. ކުރިނބި O+ 7648221
ޞަފޫރާ އާދަމް ފެސްކޯ، ހދ. ކުރިނބި O+ 9631512
އާދަމް ޝަޒީމް އިރުދޭމާގެ، ހދ. ކުރިނބި O+ 7908140
މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ބޮޑުގެ، ހދ. ކުރިނބި O+ 9999113
ޝާހީން މުޙައްމަދު ގަސްދޮށުގެ، ހދ. ކުރިނބި O+ 9879262
ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ޕެނަމާ، ހދ. ކުރިނބި O+ 9934639
އިބްރާހިމް ރުޝްދީ ގަސްދޮށުގެ، ހދ. ކުރިނބި O+ 7697006
ޢަބްދުﷲ ބަދީޢު ގުލްފާމުގެ، ހދ. ކުރިނބި O+ 9532005
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުއްލަތީފް ގުމްރީގެ، ހދ. ކުރިނބި O- 9686857