މިޝަން އަދި ވިޝަން

ކައުންސިލްގެ މިޝަން

މި ރަށަކީ، އިޖުތިމާއި ގޮތުންނާއި، އިގްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތީގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރެވި، ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ދުޅަހެޔޮ ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން

ކައުންސިލްގެ ވިޝަން

ކުރިނބީ އަކީ މަތި އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ރައްތަކުގެ ތެރެއިން ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ، އިޖުތިމާއީގޮތުންނާއި، އިގްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތީ ގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްވެފައިހުރި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ދުޅަހެޔޮ އަދި  ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން.