ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަސްލަމްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 1. ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލައި ހިންގުން.
 2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން.
 3. ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުން.
 4. ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޒިންމާއާއި، ދައުރު ވިލަރެސްކުރުން.
 5. ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.

ހޯމް އެފެއާޒް

 1. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް، ވިލަރެސްކުރުން.
 2. ކާރިސާތަކާއި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ވިލަރެސްކުރުން.
 3. މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުން.
 4. މަގުބައްތިތަކުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 5. ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 6. ހޯމް އެފެއާޒާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް

 1. ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން.
 2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން.
 3. ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމާއި، މިދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 4. ރަށުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދާއި، ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރާއިބެހޭ އެންމެހައިކަންކަން ބެލުމާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންކުރަނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތައްތޯ ބަލައި، މޮނިޓަރކޮށް، ދިމާވާ މައްސަލަތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަންގައި ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން، ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތައް ރަށު ފެންވަރުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
 5. އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި، ދެމެހެއްޓުން.
 6. ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 1. ރަށުގެ އާބާދީއާއި ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން މޮނިޓަރކުރުން.
 2. ރަށުގައި ހިނގާ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތަށް މޮނިޓަރކުރުން.
 3. ރަށުގެ ބަނދަރާއިގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.
 4. ގޯތިގެދޮރާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ހުށައެޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
 5. ރަށުގެ މަގުތަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން މަގުތަށްހަދައި ބެލެހެއްޓުން.
 6. ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން

ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފްޟަލްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

 1. ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް މޮނިޓަރކޮށް، ވިލަރެސްކުރުން.
 2. ރަށުގެ ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 3. ރަށުތެރޭގައި ހުރި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ދެނެގަނެ، ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 4. ރަށުގެ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް، އެކުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 5. ޒުވާނުންގެ ހުސްވަގުތު ބޭނުންތެރިގޮތުގައި ހޭދަކުރުމަށާއި، ޒުވާނުން އެކި ދާއިރާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި، ޒުވާނުންގެ ހުންނަ ތަފާތު ހުނަރާއި، ކުޅަދާނަކަން ދެއްކޭނެ ފުރުޞަތުތަކާއި، ޒުވާނުންގެ ޤާބިލުކަން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 6. ރަށުގައިހުރި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢި މަރުކަޒުތައް އަދި ކުޅިވަރުކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމްތަކާއި، ދަނޑުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި، އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން.
 7. ރަށު ފެންވަރުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާވާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
 8. ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 9. ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 1. ރަށުގެ މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ބެލުން.
 2. ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ރަށު ފެންވަރުގައި ކަންކަންރާވާ، ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 3. މަސްވެރިންނަށާއި ދަނޑުވެރިންނަނަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 4. މަސްވެރިންނާއި، ދަނޑުވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، އެމީހުންގެ މާރކެޓް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 5. މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 6. ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރކޮށް ވިލަރެސްކުރުން.
 7. ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައިކަންކަން ކުރުން.

ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޒޫނާ ޢަބްދުލްމަތީންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 1. ރަށުގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ބަލާ، ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 2. ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާތަކަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުން.
 3. މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަސްވަރާކުރުމާއި، އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގައި ވިލަރެސްކުރުން.
 4. ދީނީ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަށް ރަށުގައި ހިންގުމާއި ވިލަރެސްކުރުން.
 5. އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަންކުރުން.

އެންވަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

 1. ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި، ދިރޭތަކެތި ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ތިމާވެއްޓެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ބާރުއެޅުން.
 2. ރައްކާތެރި ތިމާވެށްޓެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ބާރުއެޅުން.
 3. ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.
 4. ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި، މީޓިއަރޮލޮޖީ އަދި ހަކަތައިގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 5. ދެމެހެއްޓެނެވި ހަކަތައިގެ (ރިނއުބަލް އެނަރޖީ) ކަންކަން މޮނިޓަރކުރުން.
 6. ކުނި ނައްތާލުމުގެ ކަންކަން ތަރައްޤީކޮށް، ވިލަރެސްކުރުން.
 7. ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން.
 8. އެންވަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޝަދާ ޢަބްދުލްޣަނީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 1. ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން.
 2. ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރުން.
 3. ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްލޭންތައް ކުރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން.
 4. އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ

 1. ރަށުގެ ޢާއްމު ޞިއްޙަތާއި ގުޅޭ ކަންކަން ބަލައި، މޮނިޓަރ ކުރުން.
 2. ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދާ ފަރާތްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުން.
 3. ރަށުގައި ހިންގާ ބޭސްފިހާރަތަކާއި އަދި ފަރމަސޫޓިކަލް އެންމެހައި ކަންކަން ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުން.
 4. ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 5. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ މޮނިޓަރކޮށް ވިލަރެސްކުރުން.
 6. އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
 7. ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.